Behandlingsforløp

Relasjon og felleskap er grunnpilarer i vår metodikk og dette gjenspeiles i de ulike behandlingsrettede tiltakene vi benytter.

Gjennom behandlingsforløpet har man et generelt fokus på etablering av nødvendige rammer og struktur, for at pasientene, eller elevene, som vi kaller dem på kollektivet, skal bli bedre i stand til å etablere selvstendige liv.

Individualsamtaler med behandler og psykolog, samt gruppebehandling, utgjør en viktig del av opplegget ved kollektivet, og er også uavhengige av fasene.

Vårt program kan deles i to deler:

De første tre ukene på Kvamsgrind brukes til å bli kjent og trygg i fellesskapet. For å sikre eleven skal den være skjermet i en periode etter inntak til døgn, noe som innebærer at eleven ikke har anledning til å ha kontakt utenfor avdelingen uten at en tilsatt er til stede.

Dette innbefatter innlevering av mobiltelefon og data, samt telefonkontroll og deltakelse på aktiviteter.

I løpet av de første tre månedene i døgnbehandling er fokus rettet mot å bli kjent med elevens ressurser og behandlingsbehov, etablere en god døgnrytme og innføre rammer og struktur.

I den første delen av døgnbehandlingen ønsker vi å fokusere på:

 • Å bli kjent med eleven, kartlegge ressurser og behandlingsbehov, og mål for framtiden.
 • Stabilisering, slik at man kan nyttiggjøre seg behandlingen.
 • Relasjonsbygging, både individuelt og i gruppe.

Generelle målsetninger for de første tre månedene er:

 • Å bli kjent med seg selv som rusfri
 • Økt sosial fungering
 • Økt grad av stabilitet
 • Økt grad av selvstendighet og selvregulering
 • Identitetsbygging
 • Å avklare ønsker og behov i fht skole og/eller arbeid
 • Tilbakefallsforebygging

Etter at nødvendig kartlegging/utredning er avsluttet, og senest innen tre måneder, avholdes et avklaringsmøte. Her skal videre behandlingsforløp samt behandlingstid skisseres.

 

I andre fase av døgnbehandling, som varer 3-9 måneder, er eleven godt i gang med selvstendige aktiviteter både på dag og i fritid. Målsetningen er å etablere et rusfritt liv utenfor avdelingen, og med den tryggheten rammene av døgn innebærer.

Eleven forbereder seg nå på å bo alene, og trener aktivt på å klare seg selv, både praktisk og mentalt gjennom treningsreiser til egen bolig. Eleven samarbeider aktivt med øvrig hjelpeapparat, samt involverer behandler i Poliklinisk team.

Eleven ordner med ny fastlege ved behov, og melder adresseendring til folkeregisteret.

Generelle målsetninger i denne fase er:

 • Bli kjent med seg selv som rusfri.
 • Økt sosial fungering.
 • Økt grad av stabilitet.
 • Økt grad av selvstendighet og selvregulering.
 • Identitetsbygging.
 • Utadrettet aktivitet i form av skole/arbeid.
 • Økt ansvar for seg selv og andre.
 • Ta ansvar i fellesskapet.
 • Være en rollemodell.

 

Etter endt døgnbehandling tilbys elever som bosetter seg i Trondheim og omegn poliklinisk og ambulant behandling i inntil 12 måneder.

Tilbudet tilrettelegges individuelt, men det etterstrebes å ha ukentlige møter i begynnelsen. Poliklinisk team tilbyr individuell behandling/oppfølging: dette innebærer ambulant virksomhet, individuell – og gruppebehandling.

Poliklinisk team driver aktivt med tilbakefallsforebygging, og har ansvar for å forvalte fleksible plasser inn i døgnavdelinger for elever som har behov for skjerming for en kort periode.