Behandlingsforløp

Den delen av behandlingen ved kollektivet som foregår i døgn, er inndelt i fire ulike faser. Enkelte elementer av behandlingen er knyttet opp i mot disse fasene, mens andre er gjennomgående under hele oppholdet. Gjennom behandlingsforløpet har man et generelt fokus på etablering av nødvendige rammer og struktur, for at elevene skal bli bedre i stand til å etablere selvstendige liv. Relasjon og felleskap er grunnpilarer i vår metodikk, og dette gjenspeiles i de ulike behandlingsrettede tiltakene vi benytter. Individualsamtaler med behandler og psykolog, samt gruppebehandling, utgjør en viktig del av opplegget ved kollektivet, og er også uavhengige av fasene.

Faseinndelingen er ment å gi eleven oversikt og forutsigbarhet i behandlingen deres. Det tas alltid individuelle hensyn, og elevene er selv med å beslutte når de er klare for neste fase.

Landingsfase
Viktige målsetninger:

 • Individuelt fokus.
 • Bli kjent med eleven, kartlegge ressurser og behandlingsbehov.
 • Stabilisering av eleven, slik at han/hun skal kunne nyttiggjøre seg behandlingen.
 • Kartlegge, regulere og dekke grunnleggende behov og mål.
 • Relasjonsbygging, individuelt og i gruppe.

Tilnærming/metodikk:

 • Skjermings- og stabiliseringsperiode.
 • Innføring av rammer, struktur og regler.
 • Stabilisere døgnrytme.
 • Fokus på hygiene, tannhelse og andre basale behov.
 • Kartlegge ADL-ferdigheter og påstarte ADL-trening.
 • Deltakelse i arbeidsdag på kollektivet, samt noe skolegang.
 • Oppstart av psykologsamtaler etter ca tre uker.
 • Påstarte nødvendig kartlegging/utredning.
 • Utarbeide behandlingsplan, samt påstarte annet planarbeid.
 • Påstarte økonomiarbeid.

 

Stabiliseringsfase

Viktige målsetninger:

 • Bli kjent med seg selv som nykter.
 • Fungere som skjermfri elev, med mer ansvar og frihet.
 • Økt sosial fungering.
 • Økt grad av stabilitet.
 • Økt grad av selvstendighet og selvregulering.
 • Identitetsbygging.
 • Avklare ønsker/behov i fht skole/arbeid.
 • Tilbakefallsforbygging.

Tilnærming/metodikk

 • Eksponeringstrening.
 • Selvstendighetstrening.
 • Lære seg ulike mestringsstrategier.

Mestringsfase

Viktige målsetninger:

 • Økt ansvar for seg selv og andre.
 • Ta ansvar i fellesskapet.
 • Være en rollemodell.
 • Økt fokus på sosial trening.
 • Utadrettet aktivitet i form av skole/arbeid.
 • Økonomiforståelse.
 • Økt grad av samarbeid med hjemkommune.

Tilnærming/metodikk

 • Fortsatt selvstendighetstrening.
 • Individ – og gruppefokus.
 • Arbeide med lærte mestringsstrategier og eksponeringstrening.
 • Tilbakefallsforebygging.

Utsjekksfase

Viktige målsetninger:

Selvstendiggjøring.
Etablere rusfritt liv utenfor kollektivet.
Egen bolig.
Tettere samarbeid med hjemkommune.

Tilnærming/metodikk:

 • Økt selvstendighetstrening.
 • Tilbakefallsforebygging.
 • Arbeide med lærte mestringsstrategier.
 • Gradvis involvering av Poliklinisk team med fokus på relasjonsbygging.