Hvordan søke?

Helse Midt-Norge RHF disponerer samtlige plasser. Helse Midt-Norge RHF omfatter fylkene Nord- og Sør-Trøndelag, samt Møre og Romsdal. Ved ledig kapasitet, kan virksomheten ta pasienter fra andre helseregioner.

Hvem kan henvise til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige?
Henvisning til tverrfaglig spesialisert behandling kan komme fra helse- og omsorgstjenesten i kommunen, NAV, fastlege/allmennpraktiserende lege, privatpraktiserende legespesialister, leger ved andre deler av spesialisthelsetjenesten, leger i fengselshelsetjenesten eller annet helsepersonell som har rett til å henvise til spesialisthelsetjenesten. Henvisningen blir sendt til nærmeste vurderingsinstans.

Avhengig av henviste pasients alder, er det to frister for hvor lang tid man maksimalt har for å vurdere henvisningen. Er pasienten under 23 år ved henvisningstidspunktet, skal vurdering gjøres innen maksimalt 10 virkedager. For pasienter over 23 år, skal vurdering gjøres innen maksimalt 30 virkedager. Vurderingsinstansen skal vurdere hvorvidt det foreligger rett til nødvendig helsehjelp (jf. Lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-1b), og om N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS anses å være et riktig tilbud for søkeren. Det settes også en individuell behandlingsfrist, det vil si frist for når helsehjelpen senest skal gis. Dersom behandlingsfristen er innfridd på annet nivå, eller ved en annen instans, fastsettes en anbefalt oppstartsdato.

Behandling av henvisning og vurdering
Henvisningen og vurderingen blir sendt til N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS av vurderingsinstansen. N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS har felles inntak, og det er fagleder som går gjennom alle henvisninger/vurderinger som kommer til kollektivet. Dette gjelder også henvisninger/vurderinger fra andre helseregioner.

Henvisning og vurdering bør bl. annet inneholde:

 • Tydelig beskrivelse av elevens problematikk.
 • God anamnese som redegjør for aktuelle problem/lidelser.
 • Informasjon om familie og sosiale forhold.
 • Resultat av relevante utredninger og undersøkelser.
 • Hva er prøvd av behandling tidligere, både på kommunalt- og spesialisthelsetjenestenivå.
 • Uttalelse fra fastlege, helse- og omsorgstjenester med flere.
 • Status om individuell plan.
 • Forslag til og/eller ønske om type tiltak.
 • Vedlegg fra annen relevant behandling.

Forberedelsesfase

Etter mottak av henvisning og vurdering, sørger Poliklinisk team for nødvendige behandlingsforberedende tiltak, i samarbeid med den enkelte elev. Vedkommende settes samtidig på venteliste for døgnbehandling.

Behandling/oppfølging i Poliklinisk team inneholder følgende:

 • Forsamtale (søker, henviser, andre aktuelle samarbeidsperter og evt. pårørende). Forsamtalene tar utgangspunkt i henvisning og vurdering, og det gis informasjon om kollektivets behandlingsmodell med innhold og forløp samt kollektivets forventninger til søkeren.
 • Etablering av ansvarsgruppe. Det forutsettes etablert ansvarsgruppe i løpet av forberedelsesfasen. Søkeren, behandlingsenheten og hjemkommune bør som et minimum inngå, men andre samarbeidsparter og pårørende kan også være aktuelle.
 • Individuell plan (IP). IP søkes å være på plass i forberedelsesfasen. IP er et lovfestet verktøy og elevens egen plan. IP skal sikre at eleven får koordinerte tjenester fra alle nødvendige tjenesteytere i hjelpeapparatet.

Inntak
Inntak skjer fortløpende ved ledig kapasitet. Tidspunkt for inntak formidles til søker, henvisende instans og hjemkommune. Behandlingsenheten er ansvarlig for å henvise/koordinere avrusning i forkant av innleggelse i døgnenheten. Hvilken avdeling søkeren eventuelt får plass på, avhenger av kapasitet, elevgruppas sammensetning og vurdering av hvilken avdeling som vil være det beste tilbudet for søkeren.

Kontaktinformasjon
Henvisning med vurdering sendes til:

N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS
Bratsbergvegen 255
7036 Trondheim

Kontaktperson er fagleder tlf. 73825410.