Kvamsgrindskolen

Thora Storm Videregående skole (tidl. Gerhard Schønings skole) avd. Kvamsgrind, ligger i den øverste brygga ved Bybroen, Kjøpmannsgata 5. Tre lærere er ansatt på Thora Storm Videregående skole for å drive undervisning for elever innskrevet ved N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS.

Skoletilbudet gjelder alle elever, men oppstart skjer etter en individuell vurdering. Elevene kan ta allmenne fag på videregående nivå, grunnskolefag, eller repetere og bygge opp selvtillit til videre skolegang. Målet er at den enkelte elev skal få et mest mulig skreddersydd tilbud tilpasset hans/hennes behov, mål og ønsker, for så å kunne stå sterkt nok til å komme videre i det ordinære utdanningssystemet.

Etter om lag 2 mnd. i døgnbehandling, utarbeides individuell opplæringsplan (IOP) i samarbeid mellom elev, behandler og lærer. Denne tar utgangspunkt i den enkelte elev sitt ståsted, ønsker og målsettinger. I tillegg til individuelt målrettet skolegang, deltar elevene på obligatorisk gym, turer og ulike prosjekt som for eksempel: politiske tema, førstehjelpskurs, kajakkurs, klatrekurs og lignende. Mange av disse aktivitetene er lagt til mandagene, hvor elever ved døgnavdelingene tilbringer halve dager sammen med lærerne. Ut over disse aktivitetene bruker skolen denne tiden til bl. a. kartlegging av interesser og karriere-/skoleplanlegging.

Skolen ser det som sin kanskje viktigste oppgave å være et bindeledd mellom kollektivet og den «store» verden elevene skal leve videre i etter behandling. Ved å bygge trygghet rundt egne ferdigheter i utdanningssammenheng, og å følge opp elevene i videre skolegang eller fagutdanning, kan skolen bidra til å skape et godt fotfeste for å oppnå de målene eleven har.