Pårørende

Er du pårørende til ungdom som trenger rusbehandling?

Se nettside til St. Olavs Hospital, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin.

Er du pårørende til elev ved N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS?

Som pårørende regnes ektefelle/samboer, foreldre/steforelder/fosterforeldre, besteforeldre, barn og søsken. I tillegg de eleven selv definerer som sine pårørende (jfr. Spesialisthelsetjenesteloven). Vi gjennomfører pårørendearrangement 2 ganger i året. Kollektivet sender ut invitasjoner med program og påmeldingsfrist i forkant av disse. Der det er mulig/hensiktsmessig, kan pårørende be om å få ytterligere informasjon om behandlingstilbudet. I fht. den enkeltes behandling har tilsatte taushetsplikt overfor pårørende, der denne ikke er opphevet.

I hht. Helsepersonelloven § 10 a, har helsepersonell plikt til å sikre ivaretakelse av mindreårige barn som er pårørende. Helsepersonellet skal bidra til å ivareta barnas behov for informasjon og oppfølging. Arbeidet ivaretas av enhetens barnekoordinator.

Lærings- og mestringssenteret for rus (LMS-rus)

Lærings- og mestringssenteret for rus (LMS), St. Olavs Hospital har fokus på pårørende til rusavhengige. Brukerrepresentanter er med i utviklingen av tilbudet. Det er etablert et nettverk mellom brukerorganisasjoner og spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge. LMS har konferanser og kurs med aktuelle tema for pårørende. N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS oppfordrer pårørende til å ta kontakt med LMS for å benytte seg av de tilbudene som gis og ikke minst for å få informasjon. Se nettside her.

Andre kontaktsteder for pårørende