Logo ikon

Administrasjonen

Tilsatte/struktur

Administrasjonen har 3 stillinger; daglig leder, saksbehandler og økonomiansvarlig. Daglig leder har det daglige overordnede ansvaret for kollektivet og svarer til styret ved N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS. Daglig leder har personalansvar for de tilsatte i administrasjonen og avdelingsledere. Saksbehandler og økonomiansvarlig fungerer primært som daglig leders stab, med sine særskilte arbeidsområder. I daglig leders fravær, har fagleder stedfortrederfunksjon.

Administrasjonen er hovedsakelig betjent fra 08.00 til 15.30 i tidsrommet mandag til fredag.

Beliggenhet

N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS sin administrasjon er lokalisert i nær tilknytning til avdeling Kvamsgrindtunet på Bjørkmyr. Nytt administrasjonsbygg sto ferdig medio mars -09.