Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde
Logo ikon

Behandlingsforløp

Undervisning rusanalyse

Relasjon og felleskap er grunnpilarer i vår metodikk og dette gjenspeiles i de ulike behandlingsrettede tiltakene vi benytter.

Individual- og gruppesamtaler med behandler og psykolog, i tillegg til etablering av nødvendige rammer og struktur, er sentralt for at pasientene skal bli i bedre stand til å etablere selvstendige liv.

Det viktigste med min behandling var at jeg ble sett individuelt, men fortsatt fikk samme forventinger som andre uavhengig av min bakgrunn, rusavhengighet og diagnose (Mann, 22)

De første tre ukene på Kvamsgrind brukes til å bli kjent og trygg i fellesskapet, noe som innebærer at pasienten trenger følge av en tilsatt utenfor avdelingen.

I løpet av de første tre mnd. av døgnbehandlingen er fokuset rettet mot å:

 • Etablere god døgnrytme.
 • Bli kjent /bygge relasjoner, både individuelt og i gruppe.
 • Kartlegge ressurser og behandlingsbehov.
 • Sette mål for behandlingen og framtiden.
 • Stabilisering og mestring.

Generelle målsetninger for de første tre månedene er å:

 • Bli kjent med seg selv som rusfri/identitetsbygging.
 • Øke sosial fungering. 
 • Øke selvstendighet og selvregulering.
 • Avklare ønsker og behov mtp. skole og/eller arbeid. 
 • Forebygge tilbakefall.

Videre i behandlingsforløpet (3-9 måneder) er målsettingen at pasienten skal være i gang med selvstendige aktiviteter både på dag og på fritid. Dette for å etablere et rusfritt liv utenfor avdelingen, med den tryggheten rammene i døgn innebærer. Pasienten forbereder seg nå på å bo alene, og trener aktivt på å klare seg selv gjennom treningsreiser til egen bolig.

Psykolog

Etter at nødvendig kartlegging/utredning er avsluttet, og senest innen tre måneder, avholdes et avklaringsmøte. Her skal videre behandlingsforløp samt behandlingstid skisseres.

Generelle målsettinger i denne periode, er i tillegg:

 • Utadrettet aktivitet i form av skole/arbeid.
 • Økt grad av samarbeid med eksterne samarbeidsparter.
 • Økt ansvar for seg selv og andre.
 • Ta større ansvar for fellesskapet/være en rollemodell.

Etter endt døgnbehandling tilbys pasienter som bosetter seg i Trondheim og omegn poliklinisk og ambulant behandling/oppfølging i inntil 12 måneder. Teamet har ansvar for å forvalte fleksible plasser inn i døgnavdeling for pasienter som har behov for stabilisering en periode.

Innhold i det polikliniske tilbudet etter endt døgnbehandling kan være:

 • Videreføring av målsettinger fra døgnbehandling, med fokus på livsområder som økonomi, bolig, nettverk, fritid, helse osv.
 • Individualsamtaler (ambulant eller i poliklinikk).
 • Tilbakefallsforebygging, motivasjonsarbeid.
 • Samarbeid med andre instanser.

Kvamsgrind hjalp meg til å bli i stand til å ta ansvar for eget liv og egne valg (Mann, 22)