Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde
Logo ikon

Hvordan søke?

Helse Midt-Norge RHF disponerer samtlige plasser. Helse Midt-Norge RHF omfatter fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Ved ledig kapasitet, kan virksomheten ta imot pasienter fra andre helseregioner. Enheten har implementert nasjonale pakkeforløp.

Ser ut mot havet

Som pasient i spesialisthelsetjenesten har du rett til å velge behandlingssted.

Før æ kom te Kvamsgrind så eid itj æ mæ sjøl (Kvinne, 24)

Henvisning

Dersom du ønsker henvisning til tverrfaglig spesialisert behandling kan du ta kontakt med din fastlege, helse- og velferdskontor i kommunen, NAV, eller andre leger/helsepersonell/kommunale instanser som har rett til å henvise til spesialisthelsetjenesten.

Henvisningen bør inneholde en kortfattet status som inkluderer:

Aktuelt

 • Hva ønsker pasienten hjelp til?
 • Pasientens ønsker om type behandling i TSB og hvor behandlingen bør finne sted.
 • Pasientens ressurser
 • Rusmiddelbruk og/eller annen avhengighetsproblematikk (spillproblematikk, bruk av anabole androgene steroider)
 • Individuell plan (IP), koordinator og ansvarsgruppe?
 • Tidligere og nåværende behandlings- og oppfølgingstiltak
 • Somatisk helse (inkludert tannhelse) og levevaner.
 • Psykisk helse.
 • Vurdering av overdoserisiko og risikofaktorer for selvskading/selvmord.
 • Samarbeidspartnere og andre hjelpeinstanser (inkludert statlig NAV) som pasienten er i kontakt med
 • Vurder behov for avrusning
Søndagstur i marka

Familie/sosialt

 • Familieforhold, spesielt fokus på pasientens mindreårige barn og/eller søsken
 • Sosiale forhold inkludert boligforhold
 • Interesser og nære støttepersoner
 • Arbeid/utdannelse (herunder sykemelding), økonomi og nettverk.
 • Har pasienten førerkort? se Førerkortveilederen

Andre forhold

 • Legemidler i bruk og relevant tidligere legemiddelbruk
 • Informasjon om allergier (inkludert legemiddelallergier)
 • Kartlegge om pasienten har historie med vold og trusler (utsatt for og/eller utøvd)
 • Spesielle hensyn (behov for tolk, oppmøtested, tilrettelegging, ønske om kjønnsdelt behandling m.m.)
 • Spesielle hensyn tilknyttet språklige eller kulturelle forskjeller, eventuell status migrasjonsbakgrunn

Henvisningen sendes til nærmeste vurderingsinstans for rettighetsvurdering .

Behandling av henvisning og vurdering

Henvisningen og vurderingen blir sendt til N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS av vurderingsinstansen. N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS har felles inntak, og det er Poliklinisk team – Inntak som går gjennom alle henvisninger/vurderinger som kommer til kollektivet. Dette gjelder også henvisninger/vurderinger fra andre helseregioner.

Forberedelsesfase

Etter mottak av henvisning og vurdering, sørger Poliklinisk team for nødvendige behandlingsforberedende tiltak, i samarbeid med den enkelte pasient. Vedkommende settes samtidig på venteliste for døgnbehandling.

Poliklinisk team kaller inn pasient, henviser, andre aktuelle samarbeidsparter og evt. pårørende til forsamtale så snart det lar seg gjøre. Forsamtalen tar utgangspunkt i henvisning og vurdering, og det gis informasjon om kollektivets behandlingsmodell med innhold og forløp samt kollektivets forventninger til pasienten.

Inntak

Inntak skjer fortløpende ved ledig kapasitet. Forløpskoordinator/PAK i Poliklinisk Team koordinerer avrusning i forkant av innleggelse i døgnenheten. Hvilken avdeling pasienten får plass på avhenger av kapasitet, elevgruppas sammensetning og en helhetlig vurdering av hvilken avdeling som vil være best for pasienten.

Kvamsgrind skilt

Kontaktinformasjon

Henvisning med vurdering sendes til:

N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS, Bratsbergvegen 255, 7036 Trondheim Sentralbord tlf. 73825410  

Kontaktpersoner:

Forløpskoordinator Wenche Dahl tlf. 48882263 Forløpskoordinator Monica Skifte tlf. 47516602